Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Tietosuojaseloste on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Laatimispäivä: 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

modo et forma
Einontie 7
04600 Mäntsälä
+358 45 644 5994
lovefromanahata@gmail.com
y-tunnus: 2456945-6

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

modo et forma

Sanna Loukasmäki
Einontie 7
04600 Mäntsälä
+358 45 644 5994
lovefromanahata@gmail.com
y-tunnus: 2456945-6

3. Rekisterin nimi

modo et forman asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Asiakassuhteen hoitaminen hallinta, ylläpito ja kehittäminen

  • Palveluiden toteuttaminen ja personointi

  • Asiakastapahtumien varmentaminen

  • Asiakasviestintä (esim. asiakaskirjeet ja tiedotteet)

  • Markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille

  • Omien ja yhteistyökumppaneiden tuotteiden markkinointi ja luvan- sekä kiellonvarainen suoramarkkinointi eri kanavissa sekä markkinatutkimusten suorittaminen

  • Päällekkäisten tietojen hallinta ja poisto

  • Laskutus ja mahdolliset perintätoimenpiteet

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista.

5.1 Rekisteröidyn tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yritys ja asema, yrityksen osoitetiedot.

5.2 Tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti ja/ tai mobiili) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta keräämiään henkilötietoja toiminnan ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä eikä niitä käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa

B. Sähköinen aineisto
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin kerätyt tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (ks.kohta 2).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai päivittämättömän tiedon poistamista ja/tai korjaamista. Korjauspyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (ks.kohta 2). Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle.

Rekisteriin kerättäviä henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin mitä tämän selosteen kohdassa 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kuvattu.