Miten karmanvelka tukahduttaa sielusi jumalaisen persoonan ja luomisvoiman?


Karmanvelan luonnetta ja sidoksia on totuttu usein tarkastelemaan vain siitä näkökulmasta, millainen velkakirja itseä sitoo muihin sieluihin tai erilaisiin teemoihin, sekä miten ne näkyvät oman elämänpolun tapahtumissa. Toisin sanoen, millaisesta karmanvelan puhdistamisesta ja tilien tasaamisesta joutuu velallisena vastaamaan muille tahoille.


Vähemmän tiedostettu perspektiivi karmanvelkaan taas on se, millaisia vaikutuksia muiden tuottamilla ja ylläpitämillä velkasuhteilla on omaan sielunsuunnitelmaan ja elämänpolkuun. Eli millaisia vaikutuksia se tuottaa, kun on itse velanperijän roolissa?


On ymmärrettävää, että tulee miettineeksi enemmän omalla velkalistalla painavia aiheita ja keskittyy käsittelemään niitä, sillä niiden sisältö ja vaikutukset ovat suorempia ja helpommin tiedostettavissa. Huomio onkin hyvä pitää ensisijaisesti niissä aiheissa, joihin pystyy itse sillä hetkellä vaikuttaa, ja antaa Maailmankaikkeuden ohjata eteen kaikki muu jumalallisen johdatuksen ja aikataulun puitteissa.


Mutta mitä silloin tapahtuu kun Maailmankaikkeus ohjaa eteen sielun tai muunlaisen teeman, jolle ei olekaan itse velallinen vaan velkasuhde onkin päinvastainen?


Tässä tapauksessa voi vain itse olla vastaanottavaisessa roolissa ja auttamassa puhdistamaan toisen sielun luomaa karmanvelkaa, mutta se mitä se tarkoittaa käytännössä sielutasolla onkin hyvin mielenkiintoinen seikka.


Tietenkin jokainen tapaus on omanlaisensa eikä tässäkään asiassa ole sääntöä, joka ohjaa orjallisesti sielun elämänpolkua ja tapahtumia. Mutta sitä on mahdollista tarkastella korkeammasta näkökulmasta, jonka jälkeen sen toimintaperiaatetta voi soveltaa tapauskohtaisesti läpi linjan ja tutkia, miten se toteutuu erilaisissa tilanteissa.


Kun sielu on karmallisesti velallinen toiselle, tulee tämä sielutasoinen sitoumus kahlitsemaan kummankin osapuolen jumalaista identiteettiä, voimaa ja kykyjä jollain karmanvelan luomishetkeen liitettävällä tavalla. Sen vaikutukset näkyvät myös kummankin sielun alitajunnan uskomuksissa ja traumoissa, jotka ohjailevat valintoja ja elämänpolun tapahtumia, tukahduttaen myös persoonaa ja monen tasoista kyvykkyyttä.


Hankalinta tällaisessa velkasuhteessa on se ettei sielu voi olla tietoinen siitä, kuka sille on karmallisesti velkaa ja millä tavalla, ja miten tuo senkin sielutähteen kirjattu karmanvelka vaikuttaa omaan elämänpolkuun ja olemukseen. Ja kuitenkin kaiken aikaa tuo toisen sielun luoma velka sitoo ja rajaa itseä.


Maailmankaikkeus pitää kyllä huolen siitä, että jokainen velallinen ohjataan sielun luokse hyvittämään karmanvelkansa ja vapauttamaan kummatkin siihen sitovista teemoista. Tätä tapahtumaa ennen voi olla mahdotonta tietää yhtäkään yksityiskohtaa koko velkasuhteesta, tai miten sen energia, uskomukset ja ohjelmoinnit vaikuttavat omassa olemuksessa ja elämässä.


Karmanvelka sitoo sieluja toisiinsa vetovoimalla, joka pakottaa ne kohtaamaan jollain tavalla ihmisyydessä, puhdistaakseen ja vapauttaakseen toisensa tästä velkasuhteesta ja sen vaikutuksista. Tuossa kohtaamisessa kummatkin sielut ovat valmiita tasapainottamaan itsensä ja keskinäisen suhteensa, eli palauttamaan toinen toisilleen heille kuuluvat voimansa ja persoonasta puuttuvat palaset.


Sielujen välinen karmanvelka tarkoittaa niin paljon enemmän kuin vain tämän sidoksen katkaisemista ja siihen sitovien aiheiden käsittelyä. Sillä on paljon laajemmat vaikutukset, joista tulee usein täysin tietoiseksi vasta karman puhdistamisen ja siitä vapautumisen jälkeen.


Karmallisen sidoksen rauetessa kummallekin osapuolelle palautuvat ne sielun jumalaiset voimat ja identiteetin olemuspuolet, jotka tukahtuivat karmanvelan luomisen hetkeen liittyvissä tapahtumissa. Koska velallinen on jollain tavalla riistänyt ja hyväksikäyttänyt toista sielua karmanvelan syntymisen edellytyksenä, on tämä ikään kuin ”varastanut” toisen sielun voimaa ja potentiaalia itselleen.


Juuri tämä ”varkaus” on se syntynyt velka, jota sielut ovat tasapainottamassa eli palauttamassa epäoikeudenmukaisesti kohdellun sielun voimat ja vaurioituneen identiteetin takaisin sille itselleen. Sitä ennen velallinen hallitsee sielutasoisesti toista, säilyttäen osaa sen persoonasta ja kyvyistä itsellään.


Tämän karmanvelan tasapainottamiseen liittyy aina sielutasoinen anteeksianto ja armahdus, jota ilman karmallinen sidos ei katkea ja sen ylläpitämä energeettinen epätasapaino korjaannu. Vasta sitten kun sielut ovat valmiita antamaan toisilleen anteeksi ja hyvittämään tekonsa voi myös karman velkasuhde raueta.


Tätä edeltävät sisäiset oivallukset, ja monissa tapauksissa niiden menneiden elämien muistojen palaaminen tietoisuuteen, joissa sieluja sitova karmanvelka alun perin luotiin. Nämä muistot auttavat ymmärtämään tapahtumia ja antamaan anteeksi velalliselle sielulle, mutta myös velkojalle itselleen, sillä nämä kohtaamiset ovat sisältäneet vakavasti traumatisoivia ja haavoittavia kokemuksia.


Vasta sielutasoisen anteeksiannon jälkeen voi alkaa parantuminen ja elpyminen, jossa haavoitetun sielun voimat ja persoonan palaset palaavat sille itselleen. Luonnollisesti tämä kokemus on hyvin voimaannuttava, joka eheyttää sielun jumalaista identiteettiä ja voimia ihmeellisellä tavalla. Sen vaikutukset voivat olla välittömiä tai pitkällä aikavälillä havaittavia.


Sen aikana tulee havaitsemaan itsestään sellaisia piirteitä ja osaamista, jota ei välttämättä tiennyt omistavansa. Prosessi voimaannuttaa myös niitä olemassa olevia eheitä olemuspuolia, jotka saattavatkin alkaa kehittymään nopeasti tämän vapautumisen johdosta. Sielun potentiaali on valmis kasvamaan entisestään jokaisella tasolla, jotka olivat aiemmin sidottuna kyseiseen karmanvelkaan.


Myös monet tiedostetut vajaavaisuudet omassa voimassa tai kyvyissä voivat saada selityksensä karmallisen sidoksen katkeamisen jälkeen. Se voi synnyttää oivalluksia siitä, miksi ne eivät ole ponnisteluista huolimatta kehittyneet tai edistäneet elämän luomista ja unelmien toteuttamista.


Mutta sielu ei voinut mitenkään tietää, että sen oma voima ja persoona oli jaettuna palasiksi johonkin tiettyyn karmanvelkaan, yleensä useampaankin. Näitä velkasuhteita tasapainottamalla ja puhdistamalla se kuitenkin tulee löytäneeksi jokaisen itselleen kuuluvan voimavaran, jota karmanvelalliset ovat velkasuhteella säilöneet ja estäneet palaamasta omistajalleen.


Siksi sielu kokee lopussa vain kiitollisuutta oman voimansa palaamisesta ja eheytymisestä, jonka sielujen välille syntynyt anteeksianto ja armahdus luovat. Kun karmallinen sidos katkeaa ja sielut vapautuvat sen energiasta, jää jäljelle vain puhdas rakkauden kokemus ja rauha.


Mielipahan muodostuminen ja kaunan kantaminen taas kertoisivat siitä, että vapauttavaa anteeksiantoa ei ole tapahtunut sielutasolla. Sitä kun ei voi tietoisesti pakottaa tapahtumaan ja antaa kokemuksilleen tai toiselle sielulle armahdusta virheistään, sillä anteeksianto on sisäisesti koettava asia – ei mielen voimalla aikaansaatu tapahtuma.


Helmikuun 22:22-energiaportaali on nostanut monilla esiin menneisyydessä selvitettyjä karmanvelkoja, joissa on ollut luonnollisesti velallinen tai velan perijä. Vaikka itse karmanvelat ovat voineet pyyhkiytyä pois sielun velkalistalta, ovat sitä saattaneet silti jäädä vaivaamaan monet täydellistä anteeksiantoa estävät tekijät.


Tämä karmaportaali on kaivellut päivänvaloon hampaankoloon jääneet asiat ja yksityiskohdat, ja pakottanut kohtaamaan ne uudelleen, jotta todellinen sielutasoinen vapaus ja eheytyminen voisivat tapahtua. Prosessina tämä lopullinen anteeksianto ja voimaantuminen eivät ole yhden yön asia, mutta 22:22-energiat antavat sille vauhtia.


Menneisyyttään ei siis kannata juosta pakoon vaan pysähtyä rauhassa kuuntelemaan, mitä sillä on jäänyt kertomatta. Korvien sulkeminen sen totuuksilta kostautuisi vain myöhemmin, kun Maailmankaikkeus istuttaisi näiden oivallusten äärelle niiden täydelliseen sisäistämiseen saakka. Menneisyys tai karmanvelka sekä niihin sidotut sielut eivät voi enää satuttaa, vaan ne ovat tuotuina eteen omaa eheytymistä ja voimaantumista varten.


22:22-karmaportaalissa käsitellään paljon laajemman syklin veloista vapautumista, sillä siihen kiteytyvät energiatasolla kaikki vuonna 2002 aktivoituneet karmanvelat, joiden viimeistelyn päätepysäkkinä vuosi 2020 toimii. Numerologisesti tämä pitkän aikavälin karmaportaali on harvinainen tapaus, ja siksi sille on muodostettu myös niin voimallinen loppuhuipentuman aloitus helmikuun 22:22-portaalin energioilla.


Tässä karmaportaalissa työskentelyä auttavat monet henkiset työvälineet, jotka syventävät itsetuntemusta ja auttavat antamaan sanoja tai syvempää ymmärrystä omista sielutasoisista kokemuksista karmanvelkaan liittyen. Meditointi, päiväkirjan kirjoittaminen eli oman sielun kanavointi, rukoileminen, energiahoitaminen tai muunlainen hyväksi tuntemansa henkistä elämänkokemusta lisäävä metodi voi auttaa tänä aikana saamaan upeita oivalluksia omasta sielutason karmanvelasta ja niihin liittyvistä yksityiskohdista.


Love from Anahatan valotiimi on luonut tätä tarkoitusta varten Ihmeidentekijän Runsaushoidon, jossa keskitytään puhdistamaan karmanvelan energeettisiä jäänteitä sekä tuottamaan puuttuvia oivalluksia, jotka eheyttävät sielun jumalaista persoonaa ja sen voimia.


Se on nimensä mukaisesti luotu ihmeiden tapahtumista varten, sillä tässä 22:22-karmaportaalin energioihin kohdennetussa energiahoidossa on mahdollista purkaa sielutasolta sen luomisvoimaa ja persoonaa tukahduttavia tekijöitä Karman Valtiaiden luvalla ja valvonnan alla.


Mitä vastuullisemmin omasta energiajärjestelmästään näitä karmallisia energiajäänteitä puhdistaa ja auttaa sisäisten oivallusten syntymisessä, sitä tasaisemmin ja tehokkaammin oman sielun jumalaisen voiman ja potentiaalin eheytyminen käy.


Ihmeidentekijän Runsaushoito on saatavilla 22.2.2020 saakka, jonka jälkeen voimallinen 22:22-energiaportaali alkaa sulkeutua. Hoidon energiat työstävät sielun energiajärjestelmää kuitenkin koko vuoden 2020 ajan, aikaansaaden ja edistäen pysyvää muutosta, kuten jokainen Love from Anahatan energiahoito.


Ne myös siunaavat sielun korkeammat elämäntehtävät ja unelmat sekä niiden runsauden, vahvistaen tunnetta jumalallisen johdatuksen toteutumisesta omalla elämänpolulla vuoden 2020 läpi. Ihmeidentekijän Runsaushoidon hinta on 33,00€, ja kaksi hoitokertaa voi lunastaa yhteishintaan 55,00€.


Enkelein,

Sanna


#karma #karmanvelka #karmanpuhdistaminen #karmastavapautuminen #KarmanLaki #karmallinenihmissuhde #sielunsuhde #sielunsopimus #jumalainenpersoona #luomisvoima #unelmientoteuttaminen #unelmienmanifestoiminen #manifestointi #energiaportaali #karmaportaali #ajankuva #ajankuvanenergiat #energia #energiahoito

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata