Miksi sinun ei tarvitse jakaa rakkauttasi ja huolenpitoasi kaikille?


Oman voiman suojaamisesta ja rajanvedosta toksisissa tilanteissa puhutaan nykyään paljon, mutta keskustelu feminiinisten ominaisuuksien kunnioittamisesta ja oikeudesta pidättäytyä luovuttamasta niiden hyveitä muiden käyttöön on edelleen ristiriitaisia tunteita herättävä aihe.


Vaikka me osaisimme ilmaista rajamme selkeästi negatiivisissa tilanteissa ja asettua puolustamaan itseämme, emme me välttämättä osaa eriyttää itseämme ja omaa rajallisuuttamme niissä kohtaamisissa, jotka verhoutuvat hyväntahtoisuuteen ja vetoavat feminiiniseen hoivaviettiimme.


Toisin sanoen, kun feminiininen hoivaviettimme aktivoituu, emme yksinkertaisesti tunnu voivan sanoa "ei", ilman, että podemme huonoa omaatuntoa kieltäytymisestä.


Meillähän on aina velvollisuus auttaa niitä joita rakastamme - vai onko?


Mitä haittaa muiden auttamisessa omilla kyvyillä voisi olla, jos saat palkaksi hyvän mielen ja syvän kiitollisuuden siitä, että vaikutusvallallasi ja työpanoksellasi oli mahdollista muuttaa maailmaa ja korjata jokin tilanne paremmaksi, joko hetkellisesti tai kestävämmällä tavalla?


Voiko omalla feminiinisellä voimallasi ja kyvyilläsi luomisesta olla enemmän haittaa kuin hyötyä sekä itselle että vastaanottavalle osapuolelle?


Onko sinun pakollista puuttua jokaiseen tilanteeseen, jossa näet parantamisen varaa ja tiedät olevasi kyvykäs tarjoamaan valmiita ratkaisuja sielusi viisaudella ja luovuudella?


Kuuluuko sinun rakkautesi jaettavaksi kaikille - muiden tarpeita tyydyttäväksi nautintoaineeksi - vai voisitko kieltäytyä tästä hoivaajan roolista menettämättä itsestäsi mitään ja itseasiassa tarjoten vieläkin paremman ratkaisun myös tilanteen muille osapuolille?


Jokainen tilanne on tietenkin omanlaisensa, mutta hyväntahtoisuuteenkin naamioituneet eleet voivat kääntyä spirituaalisesta näkökulmasta katsottuna sekä avun kohteen että antajan kannalta epäedulliseksi.


Ongelma kiteytyy usein vasta tilanteen jälkipyykissä äkillisenä tyhjyyden ja tyytymättömyyden tunteena, kun osapuolten välinen energia onkin virrannut yksisuuntaista väylää vain toisen hyväksi, aiheuttaen epätasapainotilan heidän välilleen.


Jos on itse jatkuvasti antajan roolissa, eli luovuttaa omaa elämänenergiaansa muita auttaakseen ja hoivatakseen saamatta tasapainottavaa rakkautta osakseen, syntyy tästä yksisuuntaisesta virtauksesta ajan mittaan merkittävä energiavaje, joka johtaa lopulta esimerkiksi vakavaan arvottomuuden kokemukseen ja itsekunnioituksen puutteeseen.


Se on hyvin luonnollinen lopputulos kanssakäymisestä, jossa itselleen kuuluvan elämänenergian, rakkauden runsauden, luovuttaa joko alitajuisesti tai tietoisena valintana muiden elämän luomiseen ja ylläpitoon.


Vaikka tästä saattaakin syntyä hetkellinen mielihyvän tunne, ei se korvaa kumuloituvaa voimanmenetystä ja siitä syntyvää kroonista energiavajetta.


Lopulta vaje voi äityä niin pahaksi arvottomuudeksi, ettei edes koe ansaitsevansa rakkautta, saati unelmiensa rikasta sisältöä tai normaalien arkisten tarpeiden täyttymistä, jotka ovat ihmisenä selviytymisen elinehto.


Silloin tällainen rakkausvajeinen ihminen takertuu omassa turvattomuuden tunteessa muihin ihmisiin ja ympäröivään materiaan saadakseen maalliset tarpeensa täytetyksi, unohtaen samalla spirituaalisen nautinnon ja täyttymyksen etsimisen sisimmästään.


Hän ajautuu muiden autettavaksi ja riippuvaiseksi itsestään ulkoistetusta rakkaudesta, omistautuessaan ainoastaan tämän elinvoiman kauttakulkuväyläksi, olematta itsessään astia sen säilyttämiselle.


Hänen oma rakkauspitoisuutensa ei voi kasvaa, ja spirituaaliset tai materiaaliset tarpeet täyttyä, jos saadessaan edes pienen tilkan jumalallisen rakkauden runsautta on hän valmis valuttamaan sen välittömästi muiden tilannetta parantaakseen.


Ainoa kokemus rakkaudesta voi olla se ohikiitävä tunne, joka syntyy muiden auttamisesta; se on kuin huumetta, joka aiheuttaa riippuvuutta.


Se on tapa vapauttaa palkitsevia rakkaushormoneja, jotka antavat edes jonkinlaisen tyydytyksen tunteen sisäiselle rakkaudenkaipuulle.


Ihmisen alitajunta, aivot ja hermosto ohjelmoituvat tunnistamaan rakkaudeksi ja onnellisuudeksi sekä omanarvontuntoa kohottavaksi eleeksi vain tämän mielihyvää tuottavan tunteen.


Tämä kierre antaa ihmisille mahdollisuuden täydentää omaa rakkausvajettaan muiden tarjoamasta hoivasta, sen sijaan, että jokainen oppisi ravitsemaan itseään jumalallisella rakkaudella ja täyttämään sisäisen maljansa sen ehtymättömästä virrasta.


Lopputuloksena on, ettei rakkaus todellisuudessa lisäänny kenessäkään, vaan sen määrä säilyy vakiona suhteen vain vaihtuessa ihmisten välillä.


Silloin kukaan ei hyödy tämän ehtymättömän runsauden virran rakkaudesta ja huolenpidosta, joka löytyy jokaisen sisimmästä, vaan he ulkoistavat rakkauden kokemuksen ja sen ravitsevan voiman vastaanottamisen itsestään muiden ihmisten hoivalle.


Sama kaava pätee tämän jumalallisen rakkauden erilaisten ilmentymien puutteellisuutena sekä spirituaalisella että materiaalisella tasolla, jolloin ihmisen on mahdotonta täyttää edes välttämättömiä arkisia tarpeitaan - suuremmista unelmista puhumattakaan.


Koska rakkaus ei lisäänny ja säily omassa sisäisessä maljassa raviten sielua ja shaktia (feminiininen luomisvoima), ei tuo rakkauden poissaolo voi ilmentyä missään muussa muodossa kuin erilaisina puutteen kokemuksina myös materiaalisessa maailmassa.


Tästä hyvänä osoituksena ovat ihmissuhteet, joissa ei koe tulevansa nähdyksi ja tunnustetuksi; juhlistetuksi sellaisena kuin ainutlaatuisessa persoonassaan on, vaan joissa muille kelpaa ainoastaan silloin, kun omalla rakkaudellaan miellyttää ja hoivaa heitä, ja täyttää omasta runsaudestaan heidän sietämätöntä sisäistä rakkausvajettaan.


Silloin ihminen, joka on alistettu luovuttamaan oma rakkautensa feminiinisen hoivaviettinsä sanelemana muiden hyödyttämiseksi, onkin näissä ihmissuhteissa energeettinen panttivanki - joskus omaehtoisesti sekä joissain tapauksissa myös vastoin omaa tahtoaan.


Näiden ihmissuhteiden säilyessä ja jatkaessa yksisuuntaisen runsauden virran liikennettä, tulee oman voimansa ja kykyjensä ilmentämän runsauden luovuttamaan muiden ravinnoksi ja heidän elämänsä ylläpitämiseen.


Syntyy krooninen voimattomuuden tila eli kestävyysvaje, jossa uudet ideat, inspiraatiot ja mahdollisuudet tuntuvat suorastaan karttavan omaa seuraa - eikä ihme, sillä nämä resurssit ilmentyvät jokaisen omasta elinvoimasta, rakkaudesta ja shaktin tulienergian intohimon liekeistä!


Niitä saattaa kyllä riittää muiden auttamiseen ja heidän tilanteidensa ratkomiseen, mutta oman elämän ongelmakohdat ja puutostilat tuntuvat kroonistuvan.


Jos on intohimoinen muiden auttamisessa, mutta ei aseta ensisijaiseksi tavoitteekseen itsestään huolehtimista ja omien tarpeidensa täyttämistä, antaa silloin Universumille ja vetovoimanlaille konkreettisen signaalin, ettei välitä omasta hyvinvoinnista sekä spirituaalisista ja materiaalisista rikkauksista, vaan omistaa mieluummin elämänsä ja luomisvoimansa muita palvellakseen.


Siksi energiatasoisen kaksisuuntaisen liikenteen ylläpitäminen elämän jokaisella osa-alueella on oman hyvinvoinnin ylläpidon ja arjen tarpeiden täyttymisen kannalta elintärkeää - kuin myös yksisuuntaisten kaistojen tunnistaminen ja niiltä poistuminen seuraavassa liittymässä sekä syntyneen sisäisen energiavajeen korjaaminen ensitilassa.


Itseään ei ole tarkoitus näännyttää yhdessäkään ihmissuhteessa tai arjen segmentissä, sillä runsautta on aina mahdollista lisätä jokaisella elämän osa-alueella kenenkään kärsimättä ja itseään uhraamatta, kunhan asettaa itsensä ja omat tarpeensa etusijalle.


Tämä on tervettä itsekkyyttä, johon jokaisen tulisi pyrkiä täyttääkseen oman olemassaolonsa luomat tarpeet.


On otettava etäisyyttä eri teemoihin ja asetuttava hetkeksi oppositioon niiden kanssa, jolloin asiat alkavatkin näyttäytyä aivan uudessa valossa ja tietoisuuskin laajentuu parantavien oivallusten ja ratkaisujen piiriin.


Tuloksena on omassa sokeassa kulmassa olevien tiedostamattomien rajojen ja voimavarojen selkeytyminen sekä omanarvontunnon ja itsearvostuksen lisääntyminen hiljalleen, kun yksisuuntaisen energialiikenteen tunnistaa ja ryhtyy vaadittuihin toimiin sen lakkauttamiseksi.


Silloin jumalallisen rakkauden ehtymätön virta alkaakin patoutua ja täyttää omaa sisäistä maljaa ravitsevalla voimallaan.


Jumalallinen rakkaus vahvistaa feminiinisiä rajoja ja identiteettiä, sisäistä kauneutta ja ainutlaatuisuutta.


Se auttaa ymmärtämään, että ennen muiden hoivaamista on pidettävä huolta itsestään ja varmistettava rakkauden runsauden patoaminen yksityiseksi voimavarakseen, jolloin se tulee täyttämään jokaisen materiaalisen ja immateriaalisen tarpeen ilmentyen moninkertaisina rikkauksina elämänpolulle.


Vasta tuo maljan tullessa ylitsevuotavaisen täydeksi on siitä mahdollista ravita muita, ja antaa jumalallisen rakkauden läikkyä sydämestään ympärilleen omia ja muiden rajoja ja voimavaroja kunnioittaen.


Yhtäkkiä ei olekaan tarvetta pelastaa koko maailmaa kärsimykseltä ja puutteelta, ja kiiruhtaa jakamaan itsestään jokaiselle ihmiselle omaa palastaan, vaan voi keskittyä parantamaan elämänlaatuaan ja toimimaan inspiroivana esimerkkinä muille heitä kohottaakseen, mutta ei kantaakseen.


Näin rakkaus todellisuudessa lisääntyy, ja sen ilmentämä runsaus alkaa ravita jokaista heidän itsensä kautta muista riippumattomana, tuottaen elämään niitettäväksi sekä spirituaalista että materiaalista kestävän kehityksen mukaista vaurautta - jonka yltäkylläisestä sadosta riittää jaettavaksi muillekin.


Vaa'an täysikuu 28.3.2021 kirkasti tätä teemaa merkittävästi, nostaen tarkasteltavaksi ne yksisuuntaiset väylät, joissa oma feminiininen hoivavietti ja haavoittuvuudet ovat vuodattaneet itselle kuuluvaa rakkautta muiden ravinnoksi.


Tämän ajankohtaisen teeman käsittelyyn ja parantamiseen on mahdollista saada jumalallisia apuvoimia Alkemistin Täydenkuun Manifestissa, jossa omia feminiinisiä voimavarojasi ja rajojasi selkeytetään ja vahvistetaan.


Kun tilaat palvelun 31.3.2021 mennessä, saat lahjaksi jokaista lunastamaasi hoitokertaa kohden yhden Lakshmin Runsausmagneetin; energiahoidon, jossa sinua kylvetetään Lakshmin shaktin runsauden energiassa, joka tulee rikastamaan myös elämänpolkuasi odottamattomin siunauksin.


Namaste,

Anahata

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata