Sukutrauma estää unelmiesi toteutumisen


Halusin jatkaa yhteistyötä Lady Nadan kanssa ja kanavoida häneltä lisää tietoa eilen ilmestyneessä Täydenkuun Runsaushoidon salaisessa uutiskirjeessä mainitusta sukulinjojen karmasta ja traumoista. Näin tarpeelliseksi tarttua tähän aiheeseen hieman syvällisemmin, ja Lady Nada tarjoutui mielellään jakamaan viisauttaan ja tietoa sukulinjoissa periytyvistä tunnekäyttäytymisen malleista, jotka vaikuttavat jokaisessa suvun jäsenessä alitajuisesti. Tämän blogiartikkelin tietoa voi soveltaa joustavasti omien sukulinjojen ja suvun jäsenten tutkimiseen, ja saada siitä oivalluksia ja apuvälineitä omaan sisäiseen työskentelyyn.

-----

Sekä miesten että naisten feminiinistä olemuspuolta ja emotionaalista tasoa haavoittavat ja tukahduttavat monet tekijät. Pelkästään omakohtaiseen traumaan ja haavoihin ei koskaan voi perustaa oman emotionaalisen elämän eheyttä tai puutetta, sillä henkilökohtaiseen tunnekäyttäytymiseen luetaan aina lisäksi päälle isän ja äidin sukuhaarojen kokemukset.

Itseä suoraan haavoittaneet kohtaamiset tai menneistä elämistä esiin nousevat kokemukset ja niiden emotionaaliset traumat on paljon helpompaa tunnistaa, joskin niidenkin kohdalla ihminen usein luulee suorittaneensa parantavat toimet päätökseensä liian aikaisin. Päivätietoisuudessa on kuitenkin vain jäävuoren huippu siitä todellisuudesta, joka piilee pinnan alla, syvällä alitajunnan uumenissa.

Siksi niin monet yllättyvät näiden haavojen ja niiden tunteiden ilmaantuessa uudelleen tietoisuuteen, vaikka omasta mielestään ne on jo käsitellyt ja jättänyt taakse. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä näiden kokemusten synnyttämät toiminta- ja ajatusmallit sekä tunnekaavat vaikuttavat yhä omaan käyttäytymiseen alitajunnasta käsin, jatkaen todellisuuden luomista omilla vaurioillaan.

Alitajunta ohjaa käyttäytymistä ja valintoja suurimmaksi osaksi, vaikka mieli voi kuvitella päättävänsä asioista joka kerta uusista lähtökohdista ja vallitsevan tilanteen mukaisesti. Todellisuudessa päivätietoisuudella ei ole kovinkaan paljon päätäntävaltaa, sillä sen tajuntaan nousevat tekijät ja seikat joihin se päätöksensä perustaa, ovat peräisin alitajunnasta.

Tällä tavalla ihminen tulee toistaneeksi valintansa ja toimintamallinsa, olivatpa ne sitten haitallisia tai hyödyllisiä, ja siksi mieltään voi olla myös niin vaikeaa muuttaa. Kyse ei siis ole päivätietoisen mielen valinnoista vaan mihin alitajunta sitä ohjaa. Tietoinen mieli pystyy harvoin tekemään valintoja alitajunnan vastaisesti, sillä se työskentelee sielun alitajuisen maailman alaisuudessa, ei toisinpäin.

Siksi voi olla haasteellista tiedostaa näitä omaa käyttäytymistä ohjaavia alitajuisia tekijöitä tai niiden synnyn alkuperää, sillä ne eivät noudata tiettyä kaavaa tai säännöstöä. Mutta kaikessa vapaudessaan ne ovat kuitenkin hyvin yksinkertaisia ja lopulta helposti jäljitettävissä. Tarvitaan vain oikeat ärsytystekijät eli triggerit sekä niiden tietoinen huomioiminen, kuin myös syntyneiden reaktioiden ymmärtäminen ketään syyllistämättä omista tuntemuksista.

Näiden suorien eli omakohtaisten haavoittavien kokemusten havainnointi on kuitenkin helpommin suoritettavaa ja ymmärrettävää kuin suvussa periytyvien traumojen ja niiden aiheuttamien mallien jatkuvuutta. Nämä kokemukset eivät ole välttämättä omakohtaisia, sillä niillä voi olla takanaan hyvinkin pitkä historia sukulinjoissa.

Juuri siksi niitä voi olla niin haastavaa tunnistaa, mutta niiden jäljille voi päästä tietoisella tutkimustyöllä ja tulla hyvinkin eteväksi oman sukulinjan traumojen tarkkailijaksi ja parantajaksi. Tärkeimmät johtolangat ovat suvun jäsenten käyttäytyminen ja tunneilmaisu, ja jos nyt puhutaan feminiinisten ja emotionaalisten haavojen ja traumojen tunnistamisesta, tulee tarkkailla suvun naisten kohtelua läpi linjan ja tiedostaa myös heidän omanarvontuntonsa tila.

Suvussa esiintyvä naisten kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö, vähättely ja alistaminen sekä jopa suoranainen naisviha ovat vakavia merkkejä sukulinjassa kulkevista feminiinisistä traumoista ja usein myös karmasta. Tällöin naisten feminiinistä voimaa tukahdutetaan ja vähätellään, joka aiheuttaa haitallisen kierteen jatkumon myös suvun jälkipolville, omalla tavallaan sen maskuliinisille ja feminiinisille sieluille ja niiden saman energian olemuspuolille.

Tämä ajaa alitajuisesti suvun miehet ja naiset kohtelemaan toisiaan tunnekylmästi ja järkiperäisesti, jolloin herkälle ja aistilliselle feminiinisyydelle tai emotionaalisuudelle ei anneta arvoa. Tämä näkyy niin suvun naisten keskuudessa toisiaan kohtaan kuin perillistenkin kautta. Nämä emotionaaliset traumat periytyvät äidin kautta tyttärelle ja isältä pojalle.

Ja näin haitallisten käyttäytymismallien jatkumo syntyy ja pysyy yllä, kunnes se katkaistaan parantamalla koko sukulinja. Vasta silloin suvun karma puhdistuu ja sukuun inkarnoituneiden sielujen käytös voi muuttua, joskin on edelleen huomioitava jokaisen henkilökohtaiset traumat ja haavat, joiden ylitse ihminen ei voi toimia alitajunnan ohjatessa jäljellä olevien tekijöiden mukaisesti.

Päästäkseen näiden sukulinjojen feminiinisten ja emotionaalisten traumojen jäljille on siis huomioitava suvussa esiintyvä tunnekäyttäytyminen, emotionaalisuuden ilmaisukyky ja feminiinisten ominaisuuksien yleinen arvostaminen. Kaikenlainen naiseuden ja feminiinisten piirteiden alenkatsominen ja väheksyminen kertovat omanlaisistaan haavoista, joiden syntyperät ovat yksilöllisiä. Tämä koskee niin suvun nais- kuin miesjäseniäkin sekä muun sukupuolisia.

Erityistä tarkkailua vaatii siis suvun miesten suhtautuminen naisjäseniinsä, mutta myös suvun ulkopuolisiin naishahmoihin. Haitalliset käyttäytymismallit kertovat molemminpuolisista traumoista, sillä niin kuin suvun vastakkaiset sukupuolet toisiaan kohtelevat, sen mukaisia haavoja ilmenee niin sukulinjan maskuliinisella kuin feminiiniselläkin puolella.

Myös suvun naisten keskinäinen käyttäytyminen ja toistensa kohtelu vaatii tarkastelua. Äitien ja tytärten välinen kanssakäyminen on aivan oma asiansa verrattuna niin sanottuihin tasavertaisiin hahmoihin, kuten siskoksiin tai vaikkapa serkuksiin. Niin kuin nainen kohtelee vertaistaan ja suvun muissa polvissa laskevia tai hänen yläpuolellaan olevia, niin hän näkee itsensä ja on kyvykäs rakastamaan tai olemaan rakastamatta itseään ja muita.

Naisen rakkaus on feminiinistä, hellää ja hoivaavaa, omalla tavallaan suojelevaa sekä äärimmäisen myötätuntoista ehyimmillään, ja kaikki tätä tukahduttavat ja vääristävät tekijät ovat sielun kokemuspohjassa vaikuttavia henkilökohtaisia haavoja tai suvussa periytyvää traumaa ja karmaa.

Feminiinisyys on pehmeää ja herkkää, kaikessa emotionaalisuudessaan kaunista, ja mikäli tätä suvun naiset eivät pysty ilmentää itseään kohtaan, toisilleen tai vastakkaiselle sukupuolelle, tai näitä arvokkaita piirteitä vähätellään ja halveksutaankin suvun keskuudessa yleisesti, kertoo se suvussa periytyvistä emotionaalisista ja feminiinisistä traumoista.

Niin kuin suvun naiset antavat itseään kohdella suvussa ja sen ulkopuolella, sellainen arvo heille on sukulinjan karman ja traumojen myötä periytynyt. Ja tämän mukaan myös suvun miesjäsenet kohtelevat heitä puolisoitaan, lapsinaan ja vanhempinaan, sillä suvun traumat ohjaavat heitä alitajuisesti tietynlaiseen suhtautumiseen naiseutta ja feminiinisyyttä kohtaan.

Näitä kaavoja voi tunnistaa itsessään suvun saman sukupuolisten jäsenten kautta vertailemalla ja tutkimalla, mihin samankaltaisuuksiin on itse taipuvainen suhteessa suvun yleneviin jäseniin sekä myös aleneviin polviin. Toinen näkökanta on ottaa tarkasteluun, miten suvun vastakkainen sukupuoli kohtelee itseä ja muita suvun jäseniä tai sen ulkopuolisia henkilöitä, jotka siis edustavat heille vastakkaista sukupuolta ja energiaa.

Kun havaitsee tietyn samankaltaisuuden sukupolvelta toiselle jatkuvana käyttäytymisenä kuin eri sukupolvia yhdistävän punaisen langan, on tullut löytäneeksi sukulinjassa periytyvän trauman ja sen hallitsemat toimintamallit ja tunnekaavat. Silti niiden synnyn syitä voi olla vaikeaa hahmottaa, vaikka seuraukset ovatkin ilmeiset ne kerran löydettyään. Sen jälkeen niiltä ei enää pysty sulkea silmiään.

Suvun muita jäseniä haastattelemalla voi kartoittaa tämän haitallisen haavakäyttäytymisen syitä, sillä jokaisesta perheestä ja sukulinjasta löytyy aina salaisuuksia ja tapahtumia, jotka on pyritty unohtamaan ja lakaisemaan maton alle. Suvun traumat ja karma ilmentävät jokaisessa sukupolvessa yhä uudelleen alkuperäisen tapahtumansa teemaa, ja siksi jokaisesta polvesta voi löytää vain hieman eri muodossa sen samankaltaisen tekijän, joka heijastelee tämän trauman tai karman syntymän hetkeä. Siten ne hallitsevat sukulinjaa.

Mitä ylemmäs sukulinjassa kuitenkin palaa, sitä selkeämmäksi haavakäyttäytyminen muuttuu suvun jäsenten keskuudessa. Ja mitä kauemmas suvun ja tietyn kansakunnan historiaa tutkii, sitä ilmeisemmiksi näiden traumojen ja karman syntyperä käy, sillä maakohtainen historia ja karma näyttelevät niissä olennaista osaa.

Tästä aiheesta suomalaisen tunnekulttuurin osalta Lady Nada toi hyvin valaisevaa tietoa Täydenkuun Runsaushoidon salaisessa uutiskirjeessämme, joka on osa hoidon palvelukokonaisuutta. Saat uutiskirjeen tilaamalla Täydenkuun Runsaushoidon, jossa on myös ohjeet palveluun sisältyvään voimallisen Sanat Kumaran siunauksen vastaanottoon.

Myös ajankuva on nostanut sukutraumoja ja -karmaa tehokkaasti esiin, sillä monet ovat niin pitkällä omassa sielullisessa parannustyössään, että eteen tulevat lopulta suvussa piilevät haavat. Niitä ei voi sivuuttaa, sillä omassa alitajunnassa ovat osana myös nämä perinnölliset tekijät. Monet ovat ottaneet tämän parantajan roolin sukulinjassa, jotta sen haitalliset traumat ja karma voitaisiin vihdoin puhdistaa ja parantaa. Näin estetään sen periytymisen jatkumo, jolloin tulevat sukupolvet voivat syntyä näistä tekijöistä vapaana.

Sielun feminiinisen olemuspuolen ja emotionaalisen tason eheytyminen muuntaa pysyvästi tunne-elämää, mutta se vaikuttaa myös suoraan feminiiniseen luomisvoimaan ja kykyyn toteuttaa unelmiaan. Yksikään sielu ei pysty luoda henkilökohtaisen kokemuspohjansa haavojen tai kollektiivisten sukulinjassa esiintyvien rajoitteiden ylitse, ja siksi ainoa keino saavuttaa korkeammat 5D-unelmansa on puhdistaa nämä tekijät itsestään.

Usein suvuissa piilee haitallisia ja tietynlaisen runsauden kieltäviä traumoja ja karmaa, ja siksi tuolle osa-alueelle lankeavat unelmat eivät tunnu koskaan toteutuvan. Ne voivat rajoittaa itseilmaisua, luovuutta, omannäköisen elämän luomista sekä oman totuuden mukaista elämää, ja usein jopa hallitsevat ihmissuhteiden ja parisuhteen syntyä tai ylläpitävät niissä suvun traumojen mukaista käyttäytymistä.

Koska ajankuva nostaa vahvasti esiin näitä teemoja ja kehottaa sieluja toimimaan koko sukunsa vapauden vuoksi, on myös Love from Anahatan Täydenkuun Runsaushoito viritetty palvelemaan tätä tavoitetta. Lady Nada on yksi hoidossa vierailevista Jumalattarista, ja hänen viisautensa auttaa tiedostamaan näitä suvussa esiintyviä feminiinisiä ja emotionaalisia traumoja sekä käsittelemään ja parantamaan niitä.

Myös Jumalatar Lakshmi ja Isis ovat voimaannuttamassa ja jakamassa viisauttaan hoidon energioissa, ja eheyttämässä sielun feminiinistä luomisvoimaa, joka on läsnä jokaisessa sielussa ihmisen sukupuoleen katsomatta. Feminiinisyys on puhtaimmillaan luovaa ja idearikasta, ja siihen pyhimpään olemisen tilaan Lakshmi ja Isis auttavat kohoamaan, jotta sielu voisi toteuttaa unelmiaan ja elää runsaassa elämänkokemuksessa.

Ilmoittaudu mukaan Täydenkuun Runsaushoitoon, ja saat lisäksi myös tämän salaisen uutiskirjeen, jossa Lady Nada, Lakshmi ja Isis jakavat viisauttaan ja tärkeää tietoa feminiinisen olemuksen ja emotionaalisen tason parantamisesta sekä sen vaikutuksista omien unelmien suhteen. Palvelun hinta on 33,00€.

Palvelukokonaisuus sisältää myös Sanat Kumaran voimallisen siunauksen, joka on ensimmäistä kertaa vastaanotettavissa erillisenä energialähetyksenä ja toista kertaa saatavilla koko hoidon historian aikana. Saat siis kaksi upeaa energiahoitoa yhdessä paketissa, ja voit myös halutessasi lunastaa kaksi Runsaushoidon hoitokertaa hintaan 55,00€.

Enkelein,

Sanna

#feminiinisyys #naiseus #sukutrauma #karma #sukukarma #sielunparantuminen #unelmat #runsaus #TäydenkuunRunsaushoito #LadyNada #Jumalatar #JumalatarLakshmi #JumalatarIsis #sukulinja

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata