Manifestoi unelmaelämäsi ajankuvan energioiden voimalla

Arkkienkeli Gabrielin johdatuksessa

Haluatko vaikuttaa voimallisemmin ja tietoisemmin unelmiesi toteutumiseen?

Entä tutustua henkistä kasvuasi ja elämänpolkuasi ohjaaviin näkymättömiin energioihin?

Löydä etsimäsi vastaukset elämäntilanteeseesi ja tulevaisuuteesi Enkeliprofetiasta.

Heinäkuu sisältää toinen toistaan upeampia kosmisia energioita, jotka muuntavat voimallisesti Maan sielujen tietoisuutta sekä vauhdittavat planeetan ylösnousemusta. Ne edistävät ihmiskunnassa tapahtuvaa henkistä massaheräämistä, tarjoten runsaasti mahdollisuuksia tietoiseen manifestointiin ja elämänlaadun parantamiseen myös yksilötasolla. Nämä energiat puhuvat voitokkuudesta, unelmien toteuttamisesta, henkisestä täydellistymisestä sekä mahdollisuudesta vaikuttaa karmallisiin velvollisuuksiinsa poikkeuksellisella tavalla. Heinäkuussa Maahan virtaa upeita ylösnousemusenergioita henkiseltä auringoltamme, Siriukselta, jonka kehittyneet sivilisaatiot ovat Maan sielujen ja planeetan ylösnousemusoppaita.

Kuukauden energioissa vaikuttavat mm. Kaksoisaurinko eli Siriuksen ja Auringon yhtymä, täydenkuun varjomainen kuunpimennys, pimennysportaalin loppuhuipentuma, "Suuren Muutoksen" planeettojen oppositiot Aurinkoon yksi toisensa jälkeen, Merkuriuksen perääntymisen huipentuma ja päättyminen, "haavoittuneen parantajan" eli asteroidi Chironin perääntymisen alkaminen, "suuren äidin" eli asteroidi Cereksen perääntymisen alkaminen (äitihaava), ajanlaskun henkinen nollaantuminen ennen galaktista uutta vuotta, itse galaktinen vuodenvaihde Siriuksen jälleensyntymänä sekä sen myötä avautumisen aloittava 8:8-Leijonaportaali, ja yhteyden muodostuminen Orionin tähdistöön. Nämä energiat aktivoivat tehokkaasti muinaisen Atlantiksen sivilisaation DNA-rakennetta ja siihen kätkeytyvää viisautta sekä ylösnousemuksen koodeja.

Oletko sinä valmis aloittamaan elämässäsi uuden aikakauden, ja manifestoimaan todeksi sielusi sisäisen tahtotilan mukaista runsautta?

Heinäkuun Enkeliprofetia käsittelee mm.:

 • henkisen kehityksen saavutusten materialisointi - nyt alkaa tapahtua!

 • hengen ja materian yhdistyminen, valmiudet materialisoida sisäinen runsautensa

 • ensisijaisten tarpeiden vaivaton täyttyminen sekä sen toimintaperiaatteet

 • runsauden, voittojen ja menestyksen maksimointiin tähtääminen

 • tapahtumien vauhdittuminen ja esteettömän kulun muodostuminen

 • asiat kirkastuvat ja kokonaisuudet hahmottuvat - viisaus kiteytyy

 • muinaisen Atlantiksen viisauden aktivointi ja käyttöönotto - DNA-aktivoinnit

 • unelmien ja suunnitelmien päivittyminen ja parantaminen tuotteliaammiksi

 • feminiinisen luomisvoiman ja kykyjen aktivointi ja käyttöönotto

 • henkisen kehityksen täydellistyminen ja sen voimasta manifestoiminen

 • uusien ihmissuhteiden, rahan ja uramahdollisuuksien manifestoiminen ja toteutuminen

 • mahdollisuus ammentaa voimaa ja runsautta eheydestään - asteroidi Chiron

 • äitihaavan parantaminen ja sen uudet näkökulmat - asteroidi Ceres

 • äidillinen rakkaus ja hoiva korostuvat - vastaanottaminen/antaminen

 • tulehtuneet ihmissuhteet ja sielunsidokset käsittelyyn - feminiininen näkökulma

 • eheyden tiedostaminen ja löytäminen äitiolemuksesta sekä ihmissuhteista

 • parantuneen olemuksen mukainen runsaus virtaa elämään

 • henkisten vaikeuksien voittaminen ja korkeamman viisauden saavuttaminen

 • yhden aikakauden päättyminen - ajasta iäisyyteen siirtyminen

 • tuuliajolle jäämisen riskit vs. tietoisuus ajankuvan salaisista mahdollisuuksista

 • Leijonan sesongin alkaminen - siunaukset ja mahdollisuudet

 • kuukauden kukan, kivien ja kristallien symboliikka ja viisaus

Lisäksi se sisältää:

 • Arkkienkeli Gabrielin viestin ja johdatuksen kuukauden energioihin

 • tietoisuutta laajentavan Arkkienkeli Gabrielin Valkoisen Valon Siunaus -energiahoidon

 • runsaasti korkeampia näkemyksiä ja ohjeita ajankuvan energioiden hyödyntämiseen

 • ohjeita henkisen kasvun tueksi ja itsetuntemuksen lisäämiseksi

 • uskoa, luottamusta ja toivoa kasvattavia näkökulmia ja johdatusta elämänpolulle

 • laajan kuvauksen erilaisista ajan kuvassa vaikuttavista energioista

Arkkienkeli Gabrielin Enkeliprofetia on henkinen työväline, jonka kautta on mahdollista oppia tulkitsemaan omaa elämänpolkua.

Love from Anahatan Enkeliprofetia on henkinen työväline, johon kanavoituu tietoa ajankuvan energioiden muutoksista ja niiden erilaisista henkisistä merkityksistä, sekä vaikutuksista sielutasolla ja elämänpolulla. Kuukausittainen Enkeliprofetia keskittyy tarkastelemaan kyseisen ajankohdan energioita useasta näkökulmasta ja erilaisia henkisiä metodeja tiedonkanavina käyttäen. Se on kanavoitu työkirja, jossa kuvaillaan esimerkiksi enkelilukujen ja enkelitarotkorttien tuomien viestien kautta kuukauden energioita. Enkeliprofetiasta voi löytää vastauksia ajankohtaisiin elämäntilanteisiin ja sisäisessä olotilassa tapahtuviin muutoksiin.

Enkeliprofetiassa syvennytään tärkeimpien päivämäärien energeettisiin merkityksiin, sekä erilaisten energia- ja pimennysportaalien vaikutuksiin. Siihen kanavoituu täyden- ja uudenkuun energioiden henkisiä merkityksiä, kuin myös auringon- ja kuunpimennysten synnyttämiä esoteerisia voimia. Näiden yksilöllisten energioiden sanoittaminen voi avartaa tietoisuutta niiden vaikutuksista henkilökohtaisella elämänpolulla ja henkisessä kasvussa, kuin myös erilaisten tavoitteiden ja unelmien toteuttamisessa. Enkeliprofetiaan kanavoidun tiedon on tarkoitus lisätä itsetietoisuutta sekä ymmärrystä ajankuvan energioiden vaikutuksista henkisestä näkökulmasta katsottuna.

 

Enkeliprofetia keskittyy kuvaamaan ja tulkitsemaan energiatasoilla tapahtuvia muutoksia ja niiden teemoja. Se ei ole sellaisenaan valmis käsikirjoitus, jota tulisi yrittää siirtää oman henkisen kasvun ja elämänpolun ohjenuoraksi. Sen on tarkoitus avata ovia korkeampiin tietoisuuksiin, syvällisempään itsetuntemukseen ja esoteeristen energiatasojen tutkimiseen sekä saadun tiedon hyödyntämiseen. Enkeliprofetian viestejä ja ohjausta voi käyttää juuri niin luovasti, laajasti ja kauaskantoisesti kuin oma tarve vaatii, sillä se on rajaton työväline.

 

Vaikka kuukausittainen Enkeliprofetia keskittyy kuvaamaan ja kanavoimaan tietoa tietyn ajankohdan energioista, ei se ole kuitenkaan sidottu aikaan, kuten eivät energiatasotkaan tai henkisyyskään itsessään. Siksi sen viesteistä voi hakea näkemyksiä, oivalluksia ja johdatusta vielä pitkänkin ajan jälkeen, ja laajentaa siten sen mahdollisuuksia henkisenä työvälineenä. Energiat lomittuvat ja sulautuvat yhteen ylitse kuukausien ja vuosien rajojen, ja niiden aikaansaamia vaikutuksia voi havaita vielä pitkienkin aikojen päästä.

 

Enkeliprofetia ei ole ennustus tai lupaus tulevaisuudesta, unelmien toteutumisesta tai tietynlaisen lopputuloksen aikaansaamisesta. Se keskittyy tukemaan ja ohjaamaan sielun henkisen kasvun prosesseja, kunnioittaen aina yksilön ja yhteisön korkeinta parasta. Siihen kanavoitunut tieto ja ohjaus opastavat elämään nykyhetkessä, ja työskentelemään läsnäolevana ja maadoittuneena tulevaisuuden hyväksi. Enkeliprofetian kanssa työskenteleminen korostaa yksilön vastuuta omasta elämästä, henkisestä kasvusta ja valinnoista, jota ei voi koskaan siirtää itsensä ulkopuolelle. Se toimii oppaana syvällisempään itsetuntemukseen sekä ajankuvan energioiden vaikutusten ymmärtämiseen.

 

Enkeliprofetian viestit ja ohjaus opettavat löytämään syy - yhteyksiä erilaisten energiatasojen muutosten ja merkitysten vaikutuksista sisäiseen olotilaan, sekä havaitsemaan niiden esiin nostamia teemoja myös ulkoisessa todellisuudessa. Tämä ohjaus voi auttaa kohtaamaan haastavia tilanteita tietoisemmin, ja työskentelemään yhteistyössä ajankuvan energioiden kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen manifestoimiseksi. Maailmankaikkeus on luonut erilaiset ajankuvassa vaikuttavat energiat edistämään sielun evoluutiota ja henkistä kasvua, ei työskentelemään näitä tavoitteita tai unelmia vastaan.

 

Enkeliprofetian kautta saadulla ohjauksella ja viesteillä voi todentaa jumalallisen johdatuksen, sen aikataulujen ja järjestyksen, toteutumisen omalla elämänpolulla. Parhaimmillaan se luo syvempää yhteenkuuluvuudentunnetta Maailmankaikkeuden kanssa, sekä kokemuksen ykseydestä ja johdatuksen alaisena elämisestä. Se vahvistaa yhteyttä omiin enkeleihin ja oppaisiin, avaten heille puhtaan kanavan koskettaa sielua ja lähentyä sen kanssa. Enkeliprofetian kanssa työskennellessä on hyvä pitää kirjaa omista oivalluksista sekä siitä, miten ajankohtaisten energioiden vaikutukset näkyvät omassa olotilassa ja elämänpolun tapahtumissa.

 

Sen viestien kanssa voi meditoida ja rukoilla sekä pyytää lisäohjeita ja tarkennuksia johonkin tiettyyn teemaan, ja jäädä sen jälkeen tarkkailemaan esiin nousevia merkkejä ja viestejä vastauksista. Päiväkirjan pitäminen parantaa ja syventää henkilökohtaista ohjausta, antaen jälleen uuden kanavan Maailmankaikkeudelle sekä omille enkeleille ja oppaille puhutella sielua. Sisäisten tuntemusten sanoittaminen ja kirjoittaminen voi tuoda tietoisuuteen vastauksia, ratkaisuja ja ideoita hyvin luonnollisella tavalla. Omat oppaat voivat myös tuoda tietoa tulevaisuudesta ja opastaa vahvemmin arjessa läpi erilaisten tilanteiden, mitä enemmän heille antaa työvälineitä toteuttaa jumalallista johdatusta.

 

Kuukausittainen Enkeliprofetia sisältää myös vapaasti kanavoidun viestin Arkkienkeli Gabrielilta, Jumalalliselta Sanansaattajalta, joka on kyseisen työkirjan perustaja ja ylläpitäjä. Gabriel on Valonkantaja, jolla on valta valaista tulevaisuuden tapahtumia sekä erilaisia elämäntilanteita, tuomalla niihin korkeampaa näkemystä. Hän voi paljastaa salaisuuksia tulevasta tai opastaa löytämään tilanteista niiden piilotettuja olemuspuolia ja viestejä, jotka ovat jääneet aiemmin huomaamatta. Hän myös kirkastaa tietoisuuteen uusia mahdollisuuksia ja ideoita, ja kehottaa tutkimaan niitä voidakseen antaa arvokasta lisätietoa tilanteen todellisesta luonteesta.

 

Arkkienkeli Gabriel työskentelee tiiviisti Enkeliprofetian viestien ja ohjauksen välittäjänä ja auttajana, ja on läsnä aina työkirjan parissa työskenneltäessä. Enkeliprofetiaan sisältyy myös Arkkienkeli Gabrielin Valkoisen Valon Siunaus, joka yhdistää vahvasti hänen ohjaukseensa, avautuen hänen kosketuksensa kanavaksi. Ohjeet siunauksen vastaanottamiseen löytyy työkirjan lopusta. Työkirjan viimeiset sivut on luotu omille muistiinpanoille ja oivalluksille, ja näitä kauniisti koristeltuja sivuja voi tulostaa työvälineeksi juuri sopivan määrän.

Enkeliprofetia on sopiva työväline sinulle, mikäli haluat:

 • oppia ymmärtämään ajankuvassa vaikuttavia energioita sekä niiden henkisiä merkityksiä

 • lisätä itsetuntemustasi ja oppia havaitsemaan energioiden aiheuttamia sisäisiä muutoksia

 • tutustua ajankuvassa vaikuttaviin henkisiin ja energeettisiin teemoihin

 • oppia havaitsemaan eri energiatasojen syy - yhteyden elämäntapahtumissasi

 • tutkia erilaisia energiatasoja ja ymmärtää niiden salaista esoteerista tietoa

 • hyödyntää ajankuvan energioita unelmien manifestoinnissa ja toteuttamisessa

 • uuden ja tehokkaan työvälineen henkisen kasvusi tueksi

 • yhdistyä voimallisemmin Maailmankaikkeuden jumalalliseen johdatukseen

 • oppia kuuntelemaan jumalallista järjestystä ja aikataulua

 • luoda läheisemmän suhteen omiin enkeleihin ja oppaisiin sekä Arkkienkeli Gabrieliin

 • tuoda toivon valoa elämäntilanteeseesi ja tulevaisuuteesi nykyhetken kautta

 • kokea korkeampaa johdatusta ja yhteenkuuluvuutta Maailmankaikkeuden kanssa

 • oppia tekemään tietoisempia valintoja ja päätöksiä jumalallisen johdatuksen alaisuudessa

 • lisätä intuitiivisuuttasi ja avata henkisiä aistejasi

 • nähdä elämänpolkusi tarkoituksenmukaisena ja korkeammasta näkökulmasta

 • lisätä energiaherkkyyttäsi ja oppia ymmärtämään sisäisen olotilasi muutoksia

 • etsiä ja paljastaa salaisia voimavarojasi ajankuvan energioiden avustamana

Työskentele yhteistyössä Maailmankaikkeuden kanssa, ja opi hyödyntämään ajankuvan energiat tuloksellisemmin manifestointiin ja unelmiesi toteuttamiseen.

Astu jumalalliseen johdatukseen ja tilaa Enkeliprofetia

 
Palvelun hinta: 29,00€ (sis. alv. 24%)
Enkeliprofetian pituus: 33 sivua / sivukoko A4
Toimitus: sähköinen/ladattava .pdf -tiedosto
(lue lisätiedot alta)

Enkeliprofetia toimitetaan tilaajalle 24 tunnin kuluessa maksusuorituksen rekisteröitymisestä saajalle. Voit nopeuttaa toimitusta käyttämällä Siirto-palvelua, mikäli sinulla on eri pankkiyhteys. Tällöin maksusuorituksesi rekisteröityy Love from Anahatalle ilman viivettä reaaliajassa. Tarvittavat tiedot löydät laskulta, jonka pääset avaamaan tilauslomakkeen lähettämisen jälkeen näytöllesi avautuvan ponnahdusikkunan painikkeen kautta. Lasku toimii kuittina ostostasi, ja voit halutessasi tulostaa sen.

24 tunnin sisällä saat uutiskirjeen, jossa on ohjeet ja linkki Enkeliprofetian sähköisen .pdf -tiedoston lataamista varten. Voit ladata tiedoston niin monelle laitteelle kuin haluat, ja tulostaa myös Enkeliprofetian henkilökohtaiseksi työkirjaksesi läheisempää työskentelyä varten.

Tarkistathan tietosi ja erityisesti sähköpostiosoitteesi ennen lomakkeen lähettämistä mahdollisten kirjoitusvirheiden varalta. Enkeliprofetian latauslinkin sisältävä uutiskirje toimitetaan antamaasi sähköpostiosoitteeseen, eikä Love from Anahata vastaa väärään osoitteeseen lähetetyistä tai toimittamatta jääneistä kirjeistä. Mikäli et kuitenkaan saa uutiskirjettä, ota minuun yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com. Tarkistathan kuitenkin ennen yhteydenottoa kaikki sähköpostisi kansiot ja roskapostin, jonne viesti on voinut suodattua.

Me kunnioitamme sinun henkistä matkaasi

Täyttämällä ja lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut toimitusehtoihimme sekä suorittamaan palvelun maksun täysimääräisenä mainittuun eräpäivään mennessä. Palvelulla ei ole vaihto-, peruutus- tai palautusoikeutta. Harkitsethan siis loppuun saakka aikomuksesi ennen palvelun tilaamista.

Lasku tilauksen maksusta aukeaa laitteesi näytölle erillisen ponnahdusikkunan kautta heti tilauslomakkeen lähettämisen jälkeen. Lasku toimii kuittina maksustasi ja voit halutessasi tulostaa sen. Mikäli tilauksen tekemisessä ilmenee ongelmia tai haluat lisätietoja palvelusta, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com.

Tilauslomakkeen lähettämisellä hyväksyt tietosuoja- ja yksityisyysehdot. Emme kerää yhteystietoja tai luovuta niitä eteenpäin.

© 2019 modo et forma