Manifestoi unelmaelämäsi ajankuvan energioiden voimalla

Arkkienkeli Gabrielin johdatuksessa

Haluatko vaikuttaa voimallisemmin ja tietoisemmin unelmiesi toteutumiseen?

Entä tutustua henkistä kasvuasi ja elämänpolkuasi ohjaaviin näkymättömiin energioihin?

Löydä etsimäsi vastaukset elämäntilanteeseesi ja tulevaisuuteesi Enkeliprofetiasta.

Kesäkuu on todellinen rakkauden ja runsauden kuukausi, jossa vaikuttavat voimakkaasti rakkaudenplaneetta Venuksen energiat. Venus hallitsee ihmissuhteita, parisuhdetta, rahaa ja taloudellisia aiheita, uraa ja työtä, arvomaailmaa, elämän runsautta ja kauneutta sekä feminiinisyyttä ja luovuutta, eli vaikuttaa energiallaan Maan sielujen henkiseen kehitykseen ja elämänpolun tapahtumiin näillä osa-alueilla. Venus on päättämässä kesäkuussa tärkeän 8-vuotisen syklinsä ja kokemassa uudistavan jälleensyntymän sen myötä, aloittaen manifestoimaan runsautta ja rakkautta myös Maan sielujen elämään. Venus vastaa sielujen sydänkeskuksen ja -tietoisuuden kehittymisestä sekä sydämellä olevien haavojen, traumojen ja surujen parantamisesta.

Tämä merkittävä Venuksen jälleensyntymä kätkee sisäänsä upeita mahdollisuuksia manifestoida uusia runsauden aiheita, unelmien parisuhteen, muita ihmissuhteita tai mitä tahansa vaurautta, ja myös tiedostaa mitkä tekijät vaikuttavat niiden toteutumiseen. Mutta ennen kaikkea siihen sisältyvä henkinen viisaus ja aikataulutus paljastavat salaisuuksia siitä, mikä Maan sielujen henkistä kehitystä ja sen syklejä ohjaa. Tämä aikataulu ja kehityksen kiertokulku on myös suoraan verrannollinen elämän ihmissuhdetilanteeseen. Venuksen energiat saavat seuraa yhteensä kuudesta muusta perääntyvästä planeetasta, kuun- ja auringonpimennyksistä, valovoimaisesta kesäpäiväntasauksesta ja lukuisista muista kesäkuun esoteerisia energioita rakentavista tekijöistä, joiden merkityksiä tarkastellaan myös symboliikan, mytologioiden ja numerologian kautta.

Oletko sinä valmis aloittamaan elämässäsi uuden aikakauden, ja manifestoimaan todeksi sielusi sisäisen tahtotilan mukaista runsautta?

Kesäkuun Enkeliprofetia käsittelee mm.:

 • rakkaudenplaneetta Venuksen 8-vuotisen syklin päättyminen ja jälleensyntyminen

 • sydänkeskuksen ja -tietoisuuden päivittyminen ja laajentuminen = enemmän rakkautta

 • Venuksen jälleensyntymään sisältyvät mahdollisuudet ihmissuhteissa ja runsauden manifestoinnissa

 • uusien aikomusten, unelmien ja tavoitteiden tiedostaminen seuraavalle 1,5 ja 8 vuodelle

 • nautinnollisen elämän manifestoiminen; parisuhde, ihmissuhteet, raha ja unelmien runsaus

 • erilaisten ihmissuhteiden, parisuhteen, perhe- ja sukusidosten päivittyminen tai irtipäästö

 • karmanvelan katkeaminen ihmissuhteissa ja parisuhteessa

 • menneiden elämien sielunsidosten ja lupausten purkautuminen ja niistä vapautuminen

 • perheen ja suvun henkisen perinnön sekä karman ja traumojen tunnistaminen

 • karmanvelan vaikutukset runsauden ja unelmien manifestointiin ja tuloksellisuuteen

 • ajankuvan energioiden myötävaikutus ihmissuhteiden parantamisessa

 • 5D-sielunsidosten aktivoituminen ja sielunkumppaneiden kohtaamiseen valmistautuminen

 • valheiden ja illuusioiden verhojen poistuminen sielun näkökyvyn edestä

 • kollektiivisen karmanvelan tiedostaminen ja vaikutusten tunnistaminen sekä velkaantumisen lopettaminen

 • korkeampiin ja runsaampiin unelmiin ja tavoitteisiin kalibroituminen

 • rajattoman runsauden luomiseen siirtyminen esteiden poistamisen myötä

 • feminiinisen luomisvoiman uusien kykyjen tunnistaminen ja käyttöönotto

 • sielun jumalaista identiteettiä tukahduttavat teemat ja niiden puhdistaminen

 • uusien ideoiden, suunnitelmien ja mahdollisuuksien sävyttämät ajankuvan energiat

 • kesäkuun pimennysportaalin ja lukuisten muiden energiatapahtumien sisältämät mahdollisuudet

Lisäksi se sisältää:

 • Arkkienkeli Gabrielin viestin ja johdatuksen kuukauden energioihin

 • runsaasti korkeampia näkemyksiä ja ohjeita ajankuvan energioiden hyödyntämiseen

 • ohjeita henkisen kasvun tueksi ja itsetuntemuksen lisäämiseksi

 • uskoa, luottamusta ja toivoa kasvattavia näkökulmia ja johdatusta elämänpolulle

 • laajan kuvauksen erilaisista ajan kuvassa vaikuttavista energioista

Arkkienkeli Gabrielin Enkeliprofetia on henkinen työväline, jonka kautta on mahdollista oppia tulkitsemaan omaa elämänpolkua.

Love from Anahatan Enkeliprofetia on henkinen työväline, johon kanavoituu tietoa ajankuvan energioiden muutoksista ja niiden erilaisista henkisistä merkityksistä, sekä vaikutuksista sielutasolla ja elämänpolulla. Kuukausittainen Enkeliprofetia keskittyy tarkastelemaan kyseisen ajankohdan energioita useasta näkökulmasta ja erilaisia henkisiä metodeja tiedonkanavina käyttäen. Se on kanavoitu työkirja, jossa kuvaillaan esimerkiksi enkelilukujen ja enkelitarotkorttien tuomien viestien kautta kuukauden energioita. Enkeliprofetiasta voi löytää vastauksia ajankohtaisiin elämäntilanteisiin ja sisäisessä olotilassa tapahtuviin muutoksiin.

Enkeliprofetiassa syvennytään tärkeimpien päivämäärien energeettisiin merkityksiin, sekä erilaisten energia- ja pimennysportaalien vaikutuksiin. Siihen kanavoituu täyden- ja uudenkuun energioiden henkisiä merkityksiä, kuin myös auringon- ja kuunpimennysten synnyttämiä esoteerisia voimia. Näiden yksilöllisten energioiden sanoittaminen voi avartaa tietoisuutta niiden vaikutuksista henkilökohtaisella elämänpolulla ja henkisessä kasvussa, kuin myös erilaisten tavoitteiden ja unelmien toteuttamisessa. Enkeliprofetiaan kanavoidun tiedon on tarkoitus lisätä itsetietoisuutta sekä ymmärrystä ajankuvan energioiden vaikutuksista henkisestä näkökulmasta katsottuna.

 

Enkeliprofetia keskittyy kuvaamaan ja tulkitsemaan energiatasoilla tapahtuvia muutoksia ja niiden teemoja. Se ei ole sellaisenaan valmis käsikirjoitus, jota tulisi yrittää siirtää oman henkisen kasvun ja elämänpolun ohjenuoraksi. Sen on tarkoitus avata ovia korkeampiin tietoisuuksiin, syvällisempään itsetuntemukseen ja esoteeristen energiatasojen tutkimiseen sekä saadun tiedon hyödyntämiseen. Enkeliprofetian viestejä ja ohjausta voi käyttää juuri niin luovasti, laajasti ja kauaskantoisesti kuin oma tarve vaatii, sillä se on rajaton työväline.

 

Vaikka kuukausittainen Enkeliprofetia keskittyy kuvaamaan ja kanavoimaan tietoa tietyn ajankohdan energioista, ei se ole kuitenkaan sidottu aikaan, kuten eivät energiatasotkaan tai henkisyyskään itsessään. Siksi sen viesteistä voi hakea näkemyksiä, oivalluksia ja johdatusta vielä pitkänkin ajan jälkeen, ja laajentaa siten sen mahdollisuuksia henkisenä työvälineenä. Energiat lomittuvat ja sulautuvat yhteen ylitse kuukausien ja vuosien rajojen, ja niiden aikaansaamia vaikutuksia voi havaita vielä pitkienkin aikojen päästä.

 

Enkeliprofetia ei ole ennustus tai lupaus tulevaisuudesta, unelmien toteutumisesta tai tietynlaisen lopputuloksen aikaansaamisesta. Se keskittyy tukemaan ja ohjaamaan sielun henkisen kasvun prosesseja, kunnioittaen aina yksilön ja yhteisön korkeinta parasta. Siihen kanavoitunut tieto ja ohjaus opastavat elämään nykyhetkessä, ja työskentelemään läsnäolevana ja maadoittuneena tulevaisuuden hyväksi. Enkeliprofetian kanssa työskenteleminen korostaa yksilön vastuuta omasta elämästä, henkisestä kasvusta ja valinnoista, jota ei voi koskaan siirtää itsensä ulkopuolelle. Se toimii oppaana syvällisempään itsetuntemukseen sekä ajankuvan energioiden vaikutusten ymmärtämiseen.

 

Enkeliprofetian viestit ja ohjaus opettavat löytämään syy - yhteyksiä erilaisten energiatasojen muutosten ja merkitysten vaikutuksista sisäiseen olotilaan, sekä havaitsemaan niiden esiin nostamia teemoja myös ulkoisessa todellisuudessa. Tämä ohjaus voi auttaa kohtaamaan haastavia tilanteita tietoisemmin, ja työskentelemään yhteistyössä ajankuvan energioiden kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen manifestoimiseksi. Maailmankaikkeus on luonut erilaiset ajankuvassa vaikuttavat energiat edistämään sielun evoluutiota ja henkistä kasvua, ei työskentelemään näitä tavoitteita tai unelmia vastaan.

 

Enkeliprofetian kautta saadulla ohjauksella ja viesteillä voi todentaa jumalallisen johdatuksen, sen aikataulujen ja järjestyksen, toteutumisen omalla elämänpolulla. Parhaimmillaan se luo syvempää yhteenkuuluvuudentunnetta Maailmankaikkeuden kanssa, sekä kokemuksen ykseydestä ja johdatuksen alaisena elämisestä. Se vahvistaa yhteyttä omiin enkeleihin ja oppaisiin, avaten heille puhtaan kanavan koskettaa sielua ja lähentyä sen kanssa. Enkeliprofetian kanssa työskennellessä on hyvä pitää kirjaa omista oivalluksista sekä siitä, miten ajankohtaisten energioiden vaikutukset näkyvät omassa olotilassa ja elämänpolun tapahtumissa.

 

Sen viestien kanssa voi meditoida ja rukoilla sekä pyytää lisäohjeita ja tarkennuksia johonkin tiettyyn teemaan, ja jäädä sen jälkeen tarkkailemaan esiin nousevia merkkejä ja viestejä vastauksista. Päiväkirjan pitäminen parantaa ja syventää henkilökohtaista ohjausta, antaen jälleen uuden kanavan Maailmankaikkeudelle sekä omille enkeleille ja oppaille puhutella sielua. Sisäisten tuntemusten sanoittaminen ja kirjoittaminen voi tuoda tietoisuuteen vastauksia, ratkaisuja ja ideoita hyvin luonnollisella tavalla. Omat oppaat voivat myös tuoda tietoa tulevaisuudesta ja opastaa vahvemmin arjessa läpi erilaisten tilanteiden, mitä enemmän heille antaa työvälineitä toteuttaa jumalallista johdatusta.

 

Kuukausittainen Enkeliprofetia sisältää myös vapaasti kanavoidun viestin Arkkienkeli Gabrielilta, Jumalalliselta Sanansaattajalta, joka on kyseisen työkirjan perustaja ja ylläpitäjä. Gabriel on Valonkantaja, jolla on valta valaista tulevaisuuden tapahtumia sekä erilaisia elämäntilanteita, tuomalla niihin korkeampaa näkemystä. Hän voi paljastaa salaisuuksia tulevasta tai opastaa löytämään tilanteista niiden piilotettuja olemuspuolia ja viestejä, jotka ovat jääneet aiemmin huomaamatta. Hän myös kirkastaa tietoisuuteen uusia mahdollisuuksia ja ideoita, ja kehottaa tutkimaan niitä voidakseen antaa arvokasta lisätietoa tilanteen todellisesta luonteesta.

 

Arkkienkeli Gabriel työskentelee tiiviisti Enkeliprofetian viestien ja ohjauksen välittäjänä ja auttajana, ja on läsnä aina työkirjan parissa työskenneltäessä. Enkeliprofetiaan sisältyy myös Arkkienkeli Gabrielin Valkoisen Valon Siunaus, joka yhdistää vahvasti hänen ohjaukseensa, avautuen hänen kosketuksensa kanavaksi. Ohjeet siunauksen vastaanottamiseen löytyy työkirjan lopusta. Työkirjan viimeiset sivut on luotu omille muistiinpanoille ja oivalluksille, ja näitä kauniisti koristeltuja sivuja voi tulostaa työvälineeksi juuri sopivan määrän.

Enkeliprofetia on sopiva työväline sinulle, mikäli haluat:

 • oppia ymmärtämään ajankuvassa vaikuttavia energioita sekä niiden henkisiä merkityksiä

 • lisätä itsetuntemustasi ja oppia havaitsemaan energioiden aiheuttamia sisäisiä muutoksia

 • tutustua ajankuvassa vaikuttaviin henkisiin ja energeettisiin teemoihin

 • oppia havaitsemaan eri energiatasojen syy - yhteyden elämäntapahtumissasi

 • tutkia erilaisia energiatasoja ja ymmärtää niiden salaista esoteerista tietoa

 • hyödyntää ajankuvan energioita unelmien manifestoinnissa ja toteuttamisessa

 • uuden ja tehokkaan työvälineen henkisen kasvusi tueksi

 • yhdistyä voimallisemmin Maailmankaikkeuden jumalalliseen johdatukseen

 • oppia kuuntelemaan jumalallista järjestystä ja aikataulua

 • luoda läheisemmän suhteen omiin enkeleihin ja oppaisiin sekä Arkkienkeli Gabrieliin

 • tuoda toivon valoa elämäntilanteeseesi ja tulevaisuuteesi nykyhetken kautta

 • kokea korkeampaa johdatusta ja yhteenkuuluvuutta Maailmankaikkeuden kanssa

 • oppia tekemään tietoisempia valintoja ja päätöksiä jumalallisen johdatuksen alaisuudessa

 • lisätä intuitiivisuuttasi ja avata henkisiä aistejasi

 • nähdä elämänpolkusi tarkoituksenmukaisena ja korkeammasta näkökulmasta

 • lisätä energiaherkkyyttäsi ja oppia ymmärtämään sisäisen olotilasi muutoksia

 • etsiä ja paljastaa salaisia voimavarojasi ajankuvan energioiden avustamana

Työskentele yhteistyössä Maailmankaikkeuden kanssa, ja opi hyödyntämään ajankuvan energiat tuloksellisemmin manifestointiin ja unelmiesi toteuttamiseen.

Astu jumalalliseen johdatukseen ja tilaa Enkeliprofetia

 
Palvelun hinta: 19,00€ (sis. alv. 24%)
Huom! ei sisällä Arkkienkeli Gabrielin Valkoisen Valon Siunausta
Enkeliprofetian pituus: 35 sivua / sivukoko A4
Toimitus: sähköinen/ladattava .pdf -tiedosto
(lue lisätiedot alta)

Enkeliprofetia toimitetaan tilaajalle 24 tunnin kuluessa maksusuorituksen rekisteröitymisestä saajalle. Voit nopeuttaa toimitusta käyttämällä Siirto-palvelua, mikäli sinulla on eri pankkiyhteys. Tällöin maksusuorituksesi rekisteröityy Love from Anahatalle ilman viivettä reaaliajassa. Tarvittavat tiedot löydät laskulta, jonka pääset avaamaan tilauslomakkeen lähettämisen jälkeen näytöllesi avautuvan ponnahdusikkunan painikkeen kautta. Lasku toimii kuittina ostostasi, ja voit halutessasi tulostaa sen.

24 tunnin sisällä saat uutiskirjeen, jossa on ohjeet ja linkki Enkeliprofetian sähköisen .pdf -tiedoston lataamista varten. Voit ladata tiedoston niin monelle laitteelle kuin haluat, ja tulostaa myös Enkeliprofetian henkilökohtaiseksi työkirjaksesi läheisempää työskentelyä varten.

Tarkistathan tietosi ja erityisesti sähköpostiosoitteesi ennen lomakkeen lähettämistä mahdollisten kirjoitusvirheiden varalta. Enkeliprofetian latauslinkin sisältävä uutiskirje toimitetaan antamaasi sähköpostiosoitteeseen, eikä Love from Anahata vastaa väärään osoitteeseen lähetetyistä tai toimittamatta jääneistä kirjeistä. Mikäli et kuitenkaan saa uutiskirjettä, ota minuun yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com. Tarkistathan kuitenkin ennen yhteydenottoa kaikki sähköpostisi kansiot ja roskapostin, jonne viesti on voinut suodattua.

Me kunnioitamme sinun henkistä matkaasi

Täyttämällä ja lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut toimitusehtoihimme sekä suorittamaan palvelun maksun täysimääräisenä mainittuun eräpäivään mennessä. Palvelulla ei ole vaihto-, peruutus- tai palautusoikeutta. Harkitsethan siis loppuun saakka aikomuksesi ennen palvelun tilaamista.

Lasku tilauksen maksusta aukeaa laitteesi näytölle erillisen ponnahdusikkunan kautta heti tilauslomakkeen lähettämisen jälkeen. Lasku toimii kuittina maksustasi ja voit halutessasi tulostaa sen. Mikäli tilauksen tekemisessä ilmenee ongelmia tai haluat lisätietoja palvelusta, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com.

Tilauslomakkeen lähettämisellä hyväksyt tietosuoja- ja yksityisyysehdot. Emme kerää yhteystietoja tai luovuta niitä eteenpäin.

© 2019 modo et forma