_edited.jpg

///Alkemistin Täydenkuun Manifesti///

///Kuun energia parantaa sielusi haavat//

Alkemistin Täydenkuun Manifesti on Kuun mystistä energiaa ja kuunkiertoa hyödyntävä energiahoito, jossa sielun energiajärjestelmä käsitellään Kuun feminiinisellä hopeisella säteellä. Kuun energialla on ainutlaatuisia vaikutuksia sielun feminiiniseen olemuspuoleen ja sen luomisvoiman, shaktin, luovuuteen ja tehokkuuteen. Kuu on alkemiallinen reflektori, joka kääntää auringonvalon positiiviset ionit negatiivisiksi. Näillä ioneilla on sielun shaktia ravitseva vaikutus sekä sen haavoja ja traumoja parantava voima. Kaikista taivaankappaleista ja niiden kosmisista energioista Kuulla on voimallisin ja suorin vaikutus ihmisen psyykeeseen, erityisesti emotionaaliselle tasolle. Siksi Kuun alkemistinen voima on omiaan laajentamaan tietoisuutta alitajunnassa olevista rajoittavista uskomuksista ja peloista, sielutasoisista haavoista ja traumoista, sekä niiden alkuperästä ja syntymekaniikasta. Sielu on kerännyt näitä kokemuksia ja säilönyt ne alitajuiseen muistiinsa lukuisten elämiensä aikana, ikuisella spirituaalisella vaelluksellaan halki ajattoman Maailmankaikkeuden. Alkemistin Täydenkuun Manifestissa kaivaudutaan turvallisesti ja ohjatusti alitajunnan syövereihin, ja nostetaan käsiteltäväksi näitä sielun kokemuspohjassa olevia vaurioita henkilökohtaisen valmiuden mukaisesti.

Nimestään huolimatta Alkemistin Täydenkuun Manifestin voi vastaanottaa missä kuunvaiheessa tahansa. Energiahoidon kanava Kuun parantavaan energiaan avataan jokaisen täydenkuun aikaan, jolloin Kuun alkemistinen valo on voimakkaimmillaan. Alkemistin Täydenkuun Manifestissa palvelee siis aina Kuun täydellisin alkemistinen energia. Oikea aika energiahoidon vastaanottamiselle on silloin, kun jokin sielutasoinen haava on noussut esiin ja sen käsittelyyn kaipaa apuvoimaa, uusia näkökulmia, parantavia oivalluksia, ja vapauttavaa anteeksiantoa.  Säännöllisesti vastaanotettuna Alkemistin Täydenkuun Manifesti synkronoi kuunkierron sielua parantavaan ja spirituaalista evoluutiota vauhdikkaasti edistävään sykliin, jolloin sielun alitajuiset parannusprosessit saavat tehokkaan fasilitaattorin Kuun alkemistisesta voimasta ja muuttuvasta luonteesta energiahoidon kautta. Kuun säännönmukaisesti muuntuva luonne projisoituu suoraan psyykeeseen, joka elää synodisen kuunkierron vaiheiden mukaisesti. Vaikka auringonvalon heijastuma Kuun pinnalla muuttuukin säännönmukaisesti, vaihtelee sen energiatasoinen vaikutus psyykessä suuresti myös sen eläinradan tähdistön energian mukaisesti, jossa Kuu sillä hetkellä kiertoradallaan liikkuu. Kuun salaperäiseen mystiikkaan ja parantavan voimaan sisältyy paljon enemmän alkemistisia mahdollisuuksia kuin yleisesti ymmärretään. Alkemistin Täydenkuun Manifestissa näitä ominaisuuksia hyödynnetään voimallisella tavalla. Sen päämääränä on aina pysyvän muutoksen manifestointi sielun kokemuspohjan haavojen puhdistumisen ja parantumisen kautta, ja luoda sisimpää yhä lisää tilaa rakkauden kokemukselle.

Sielussa läsnäoleva rakkaudettomuus itseä kohtaan, vahingollinen itseinho, arvottomuuden tunne, syyllisyyden kokemus, oman parhaan uhraaminen muiden hyväksi, riittämättömyys muille ja itselle, toksinen itsekriittisyys, hylätyksi tulemisen pelko, yleinen pelokkuus, negatiivinen asenne, ja esimerkiksi valheellinen minä-kuva oman itsetuntemuksen ja muiden mielipiteiden ristiriidoista johtuen ovat tyypillisiä merkkejä sielun alitajuiseen kokemuspohjaan tallentuneista feminiinisistä haavoista ja traumoista. Nämä vauriot vaikuttavat suoraan psyykeeseen ja ihmisen elämänkokemukseen, mutta niillä on myös välitön yhteys sielun feminiinisen luomisvoiman eli shaktin manifestointikyvyn tehokkuuteen. Nämä vauriot ylläpitävät sisimmässä pelkoa ja kärsimystä, eli rakkauden poissaoloa, joka materialisoituu jatkumona elämänpolulle kunnes sielu parantaa itsensä ja eheyttää haavansa rakkaudeksi. Rakkauden ollessa Maailmankaikkeuden runsauksista arvokkainta valuuttaa, estävät nämä sielutasoiset vauriot täydellisen sisäisen rakkauden kokemuksen saavuttamisen ja sen runsauden materialisoinnin ulkoisen maailman vauraudeksi. Kuun parantava ja ravitseva alkemistinen voima auttaa muuntamaan nämä vauriot takaisin rakkaudeksi Alkemistin Täydenkuun Manifestissa, jolloin sielun luomisvoimakin eheytyy ja palaa parantumisen myötä teholtaan yhä jumalaisemmaksi ja kaikkivoipaisemmaksi. Se mitä sielu sisäisesti edustaa, muodostaa sekä ihmisen sisäisen elämänkokemuksen että hänen ulkoisen todellisuutensa.

Sielun haavoittunut shakti luo ja ylläpitää elämässä puutetta ja kärsimystä, sillä sisäistä runsauden valuuttaa ei ole koskaan tarpeeksi omien unelmien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sielutasoisista vaurioista johtuen. Näiden sielutasoisten vaurioiden parantaminen ja sen myötä tapahtuvan jumalallisen identiteetin paljastuminen sekä aktivointi takaavat yltäkylläisen, sitältörikkaan ja vauraan elämän niin spirituaalisesti kuin materiaalisestikin. Alkemistin Täydenkuun Manifesti auttaa löytämään henkilökohtaiset alkemistiset voimat ja tiedostamaan mahdollisuudet psyyken eri tasojen parantamisesta, ja ihmisyydessä omaksutun valeidentiteetin ja varjominän muuntamisesta, johon energiahoito tarjoaa runsaasti oivalluksia tuottavia intuitiivisia työvälineitä ja apuvoimia. Jokaisella on mahdollisuus parantaa sielutasoiset haavansa ja muuntaa sisäistä kärsimystä tuottavat epäpuhtaat ominaisuutensa puhtaan rakkauden kokemukseksi, ja jalostua spirituaalisen alkemian keinoin vetovoimaiseksi ja vastaanottavaiseksi runsauden magneetiksi. Tämä tarkoittaa sielun feminiinistä luomisvoimaa heikentävien traumojen ja haavojen käsittelyä ja parantamista, johon Kuun alkemistinen energia on yksi voimallisimmista vaikuttajista. Vasta silloin voi todella avautua vastaanottamaan Maailmankaikkeuden runsauden siunaukset ja sydämensä unelmat.

Energiahoidolla on välittömästi havaittavia vaikutuksia, mutta sen olennaisin anti näyttäytyy hoidon vastaanottamisen jälkeisinä päivinä ja viikkoina. Siksi omaan sisäiseen olotilaan ja sen muutoksiin on hyvä kiinnittää erityistä huomiota aina energiahoidon jälkeen, ja kirjata havaintoja muistiin. Psyykessä tapahtuu jokaisella hoitokerralla pysyviä muutoksia, jotka voi havaita sisäisen olotilan muuntumisena ja sen pysyvyytenä, vaikka psyykelle onkin ominaista jatkuva eläväisyys ja ailahtelevuus. Säännöllisten hoitokertojen myötä sisimmässä voi tiedostaa tapahtuvan spirituaalisen evoluution edistymistä, määrätietoista kehitystä ja tason nousua, josta paluuta aiempaan olotilaan ei enää ole. Psyykessä voi havaita lisääntyvästi mystisiä rauhan, seesteisyyden ja harmonian kokemuksia, ja tuntemuksia jumalallisesta ykseydestä, rakkaudesta ja huolenpidosta, joista tulee useampien ja säännöllisten hoitokertojen myötä yhä pysyvämpi tietoinen olotila. Myös kokemus jumalallisen johdatuksen ja intuition vahvistumisesta ovat tyypillisiä. Tämä sisäisen runsauden kokemus ja lisääntynyt hyvinvointi manifestoituu myös ulkoiseen todellisuuteen, muokaten arkea yhä sisältörikkaammaksi ja vauraammaksi materiaalisella tasolla. Tämä on todellista spirituaalista alkemiaa.

///Hoidon tavoitteet///

 • sielutasoisten feminiinisten traumojen ja haavojen aktivointi ja parantava käsittely

 • sielun kokemuspohjan vaurioiden teemojen tutkiminen ja alkulähteen löytäminen

 • esim. itseinhon, syyllisyyden, itsearvostuksen puutteen ja uhrautumisen syiden tiedostaminen

 • itsensä ulkopuolelta omaksutun valeidentiteetin ominaisuuksien tunnistaminen ja purkaminen

 • sielun kokemuspohjan vaurioita parantavien oivallusten ja ratkaisujen manifestointi

 • omaa luomisvoimaa ja shaktin ominaisuuksia heikentävien teemojen tiedostaminen

 • uusien ideoiden, inspiraatioiden, mahdollisuuksien ja resurssien manifestointi

 • intuition ja spirituaalisten aistien aktivointi ja virittäminen korkeampaan tietoisuuteen

 • sydämen avaaminen rakkaudelle ja sydämen tahtotilan löytäminen

 • sisäistä runsauden kokemusta heikentävien ihmisyyden uskomusten tiedostaminen ja purkaminen

 • sisäisen runsauden kokemuksen vahvistaminen ja materialisointi ulkoiseksi vauraudeksi

 • oman sisäisen alkemistin ominaisuuksien ja kykyjen tiedostaminen sekä aktivointi

 • sielun feminiinisten ominaisuuksien aktivointi ja omaksuminen olemukseen

 • feminiinisen vastaanottokyvyn ja sisäisen magneettisen viehätysvoiman lisääminen

 • avautuminen Maailmankaikkeuden runsaudelle ja sen huolenpidon kaikille muodoille

 • sydämen unelmien ja runsauden manifestointi täydenkuun alkemistisella voimalla

 • synkronoituminen kuunkierron spirituaalista evoluutiota ja sielun parantumista edistävään sykliin

///Hoidon sisältö///

 • viidennen ulottuvuuden energiajärjestelmän kokonaisvaltainen puhdistus ja harmonisointi

 • 12 pääenergiakeskuksen käsittely ja energian jakaminen energiajärjestelmän muille chakroille

 • auran eri tasojen mahdollisten aukkojen korjaus sekä auran vahvistaminen, lataus ja suojaus

 • solujen DNA:n puhdistaminen ja 12-säikeisen 5D-geeniperimän aktivointi

 • haitallisten, toksisten ja negatiivisten yhteyksien katkaisu sekä esim. mahdollisten kirousten poistaminen

 • monivaiheinen tehomaadoitus ja energiasuojaukset hoidon alussa ja sen päätteeksi

 • Jumalan rakkauden ja runsauden siunausten vastaanottaminen sekä huolenpidolle antautuminen

 • aktiivisten henkisten prosessien edistäminen sekä parantavien oivallusten ja ratkaisujen manifestointi

 • uusien henkisten prosessien aktivoituminen oman sielunsuunnitelman ja valmiuksien mukaisesti

 • päättyvien henkisten teemojen ohjattu viimeistely, loppuunsaattaminen, irtipäästö, ja niistä vapautuminen

 • karmanvelan puhdistaminen ja karmallisten hyveiden aktivointi omien valmiuksien mukaisesti

 • egon, negatiivisten asenteiden, haitallisten ajatus- ja toimintamallien sekä tunnekaavojen muuntaminen

 • tietoisuuden laajentaminen omasta olemuksesta, Kosmisesta Minästä, Universumista sekä Jumalasta

 • spirituaalisten aistien ja intuition herkistäminen sekä vahvistaminen

 • aktiivinen osallistuminen omiin henkisiin prosesseihin ja vastuunotto spirituaalisesta evoluutiostaan

///Hoidon tilaus ja vastaanottaminen///

Tilaa palvelu täyttämällä alla oleva tilauslomake ja tee maksusuoritus annetulla laskulla, jonka saat heti lomakkeen lähettämisen jälkeen laitteesi näytölle avautuvasta ponnahdusikkunasta. Ponnahdusikkunassa on painike, jota klikkaamalla lasku avautuu erillisenä tiedostona laitteellesi. Valitse oikea lasku haluamiesi hoitokertojen mukaan. Maksa tilauksesi laskun tiedoilla ennen hoidon vastaanottamista. Maksu toimii pääsylippuna hoidon energioihin ja aktivointilause toimii heti maksusuorituksesi jälkeen, eli pääset vastaanottamaan hoidon sinulle parhaiten sopivana hetkenä. Mikäli suljet vahingossa ponnahdusikkunan etkä saa laskua, täytä ja lähetä tilauslomake uudelleen.

 

Kun olet valmis, voit kutsua energiat luoksesi valitsemanasi hetkenä lausumalla hiljaa mielessäsi tai ääneen aktivointilauseen, jolloin hoidon toimenpiteet alkavat. Nämä toimenpiteet jatkuvat aina myös seuraavana yönä. Mikäli tilauksesi sisältää 2 hoitokertaa, tulee sinun huolehtia itsenäisesti niiden vastaanottamisesta ja aikatauluttamisesta annetulla aikavälillä. Valitse hoitojen ajankohta intuitiivisesti. Hoidot voi vastaanottaa tilanteesta riippuen joko peräkkäisinä päivinä, tai jättää niiden väliin muutamia päiviä, jopa viikkoja. Kyseistä energiahoitoa voi käyttää vapaasti sovitellen ja yhdessä muiden Love from Anahatan palveluiden kanssa.

Kuten kaikki Love from Anahatan energiahoidot myös kyseinen hoito on täysin automatisoitu kaukopalvelu, jonka energia seuraa Universaaleja Lakeja sekä sille annettua pyhää aikomusta. Sen energiat hoitavat jokaisena hoitokertana sielun korkeimman parhaan ja omien senhetkisten valmiuksien mukaisesti. Mitään epäedullista tai vahingollista ei koskaan tapahdu, tai olennaista jää tapahtumatta. Hoitotapahtuman kulkua ja turvallisuutta valvovat asiaan vihkiytyneet Love from Anahatan valotiimin olennot sekä henkilökohtaiset auttajasi, kuten suojelusenkelisi ja henkioppaasi.

Lisätietoja ja ohjeita kaukohoidon vastaanottamisesta löydät alla olevaa painiketta klikkaamalla. Mikäli sinulla on kysyttävää, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com tai jätä yhteydenottopyyntö, ja autamme sinua mielellämme. Emme lähetä erillistä tilausvahvistusta tai kuittia tilauksestasi sähköpostiisi, sillä saamasi lasku toimiin kuittina ostostasi. Kaikki tarvittavat tiedot sekä hoidon tilaamiseen että vastaanottamiseen löytyvät tältä sivulta. Lisätietoja annetaan tiedusteltaessa.

///Tilaa palvelu///

Palvelun hinta: 39,00€ / yksi hoitokerta TAI
69,00€ / kaksi hoitokertaa (sis. alv. 24%)
Palvelun saatavuus: aina saatavilla
Aktivointilause: Vastaanotan nyt Anahatan Alkemistin Täydenkuun Manifestin
Vastaanottaminen: sinulle parhaiten sopivana hetkenä maksusuorituksen jälkeen
Kaikki ohjeet hoidon tilaamiseen ja sen itsenäiseen vastaanottamiseen löytyvät tältä sivulta. Emme lähetä erillistä tilausvahvistusta sähköpostitse. Hoito vastaanotetaan itsenäisesti yllä mainitun ajan puitteissa.

Lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut toimitusehtoihimme sekä suorittamaan palvelun hinnan täysimääräisenä annetulla laskulla, jonka jälkeen energiahoito tulee vastaanottaa itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan. Palvelulla ei ole vaihto-, peruutus- tai palautusoikeutta. Harkitsethan siis loppuun saakka aikomuksesi ennen palvelun tilaamista.

Lasku tilauksen maksusta aukeaa laitteesi näytölle erillisen ponnahdusikkunan kautta heti tilauslomakkeen lähettämisen jälkeen. Lasku toimii kuittina maksustasi ja voit halutessasi tulostaa sen. Mikäli tilauksen tekemisessä ilmenee ongelmia tai haluat lisätietoja palvelusta, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com.

Tilauslomakkeen lähettämisellä hyväksyt tietosuoja- ja yksityisyysehdot. Emme kerää yhteystietoja tai luovuta niitä eteenpäin.

© 2020 Love from Anahata